คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

         

ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบางโรคระยะเริ่มต้นไม่มีอาการแสดงให้เห็น ดังนั้นการตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า คลินิกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆในระยะเริ่มแรกเพื่อทำการรักษาอย่างทันเวลาและหายขาด ก่อนที่จะกลายเป็นโรคร้าย เช่น โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น  

          คลินิกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ได้ออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพอย่างพิถีพิถันไว้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทั้งเพศ อายุและปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆด้วยการให้บริการแบบ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็ว ภายใต้การให้บริการของห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน จากสภาเทคนิคการแพทย์พร้อมกับเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาให้บริการในการตรวจ เช่น เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม แบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลัง ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ พร้อมการดูแลให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและบุคลากรที่มีประสบการณ์

การบริการศูนย์ตรวจสุขภาพ

     1. การตรวจสุขภาพประจำปี
     2. การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน/ ประจำปีบริษัท
     3. การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต

ความพร้อมด้านการบริการ

     1. การตรวจร่างกายอย่างละเอียด
     2. การวัดสัญญาณชีพและการตรวจร่างกาย ค้นหาความผิดปกติที่สามารถค้นพบได้เบื้องต้นจากการตรวจร่างกายของแพทย์ ร่วมกับการซักประวัติ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

     1. การตรวจเลือด เช่น การตรวจระดับไขมันในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจการทำงานของตับ การทำงานของต่อมไทรอยด์ การตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซ
     2. การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในเลือด
     3. การตรวจปัสสาวะ เป็นการตรวจทั่วไปซึ่งมักจะใช้ในการวินิจฉัยโรคทางเดินปัสสาวะและไต
     4. การตรวจอุจจาระ เป็นการตรวจหาพยาธิและความผิดปกติในทางเดินอาหาร

การตรวจทางรังสีวิทยา

ความพร้อมของสถานที่

การตรวจหัวใจ

การตรวจทางนรีเวช

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

  1.โปรแกรมสำหรับบุคคลทั่วไปกดที่นี่<<<<

  2.โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสตรีกดที่นี่<<<<

  3.โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกดที่นี่<<<<

  4.โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งกดที่นี่<<<<

  5.โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานกดที่นี่<<<<

  6.โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจกดที่นี่<<<<

  7.โปรแกรมตรวจสุขภาพส่องกล้องระบบทางเดินอาหารกดที่นี่<<<<

 ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

   1.กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ

   2.พยาบาลแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม

   3.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสัญญาณชีพ

   4.เจาะเลือดส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการ

   5.ตรวจทางรังสีวิทยา

   6.พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและฟังผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ

   7.หากพบความผิดปกติ อาจมีการส่งต่อไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  1. งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย
  2. เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
  3. เก็บปัสสาวะและอุจจาระส่งตรวจในวันที่มาตรวจสุขภาพ
  4. หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
  5. หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
  6. กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรมการตรวจ
โรงพยาบาลได้จัดบริการการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี จึงจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับวัยและแตกต่างกันของแต่ละบุคคลในราคาที่เหมาะสม

 

Check-Up Guide

อายุเท่าไหร่ ควรตรวจสุขภาพอะไรบ้าง ??

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าร่างกายเรามีความผิดปกติหรือไม่ หากมีความผิดปกติจะทำให้รีบรักษาได้ทัน แต่หากมีอาการแล้วให้ไปพบแพทย์ตามปกติเพื่อหาสาเหตุ ไม่จำเป็นต้องรอให้อายุเยอะแล้วจึงไปตรวจ เพียงแค่ต้องเลือกการตรวจให้เหมาะกับช่วงอายุเท่านั้นทีนี้มาดูกันค่ะว่า “อายุเท่าไหร่ ควรตรวจสุขภาพอะไรบ้าง”

ช่วงอายุประมาณ 18-30 ปี ควรตรวจ

✓ ตรวจสุขภาพโดยรวม ตรวจร่างกายโดยแพทย์
✓ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
✓ ตรวจระดับไขมันในเลือด
✓ ตรวจระบบการทำงานของตับและไต
✓ ตรวจปัสสาวะและอุจจาระ
✓ เอ็กซ์เรย์ปอด
✓ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
เนื่องจากช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยของเรียนถึงวัยทำงานตอนต้นส่วนใหญ่ร่างกายจะแข็งแรงอยู่แล้ว ทำให้อาจละเลยการดูแลสุขภาพ แต่จริงๆ แล้วโรคมักจะเริ่มต้นจากช่วงวัยนี้และไปส่งผลตอนที่มีอายุมากขึ้น

ช่วงอายุประมาณ 30-40 ปี ควรตรวจ

✓ ตรวจสุขภาพตามที่เคยตรวจในช่วงอายุ 18-30 ปี
✓ ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งตับ
✓ ตรวจหาความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
✓ ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
✓ ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก
✓ ตรวจหาความดันโลหิตสูง
เนื่องจากช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยทำงาน และมุ่งมั่น หาความมั่นคงในชีวิตทำให้อาจละเลยในการดูแลสุขภาพตัวเอง หรือบางคนอาจกดดันจนเครียดทำให้มีการสูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์ จึงควรตรวจหาความเสี่ยงของมะเร็ง

ช่วงอายุประมาณ 41-60 ปี ควรตรวจ

✓ ตรวจสุขภาพตามที่เคยตรวจในช่วงวัย 30-40 ปี
✓ ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านมสำหรับผู้หญิงด้วยวิธี Mammogram และ Ultrasound
✓ ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งลำไส้
✓ ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งปอด
✓ ตรวจสุขภาพตา
✓ ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก
เนื่องจากช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยกลางคน ใช้ชีวิตการทำงานมาเป็นระยะเวลานานทำให้ร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพ โรคต่างๆจะเริ่มแสดงออกมาในวัยนี้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นจะเริ่มมีปัญหาเรื่องสายตายาวเกิดขึ้นในวัยนี้อีกด้วย

ช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป ควรตรวจ

✓ ตรวจสุขภาพตามที่เคยตรวจในช่วงวัย 41-60 ปี
✓ ตรวจการทำงานของร่างกายในภาพรวมอย่างละเอียด
✓ ตรวจเฉพาะทางอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ ไต สมอง ช่องท้อง ความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก โรคเกี่ยวกับไขข้อ โรคต้อกระจก
✓ ตรวจมวลกระดูก ที่อาจมีการเสื่อมสภาพ ผุกร่อนลงไปตามอายุ
เนื่องจากช่วงวัยนี้เป็นวัยสูงอายุ ช่วงวัยที่เกษียณอายุการทำงาน ร่างกาย อวัยวะต่างๆ เกิดการเสื่อม รวมถึงมวลกระดูกที่เริ่มเสื่อม ดังนั้นช่วงวัยนี้ควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางเป็นประจำ
 

สุขภาพดีทานอย่างไร ตามไปดูกันเลยค่ะ >>>>กดที่นี่<<<<

 
 

    

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง CT-Scan 128 Slices

จำนวน Slice แตกต่างกันอย่างไร?
จำนวน Slice บ่งบอกถึง ความแตกต่างของจำนวน Detector ซึ่งเครื่อง CT Scan 64 detector และ 80 detector ไม่ได้แตกต่างกันแต่ด้วยการพัฒนาในเรื่องของ detector หรือพวกเราจะรู้จักในคำว่า ชุดรับภาพของ CT scan แต่ละยี่ห้อถูกพัฒนามาแตกต่างกัน เพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์ที่เท่ากัน คือ การที่ชุดรับภาพหมุน 1 รอบสามารถครอบคลุมพื้นที่การตรวจได้ 4 ซม. ดังนั้น จำนวนของ detector ระหว่าง 64 กับ 80 ไม่ได้มีความต่างในเรื่องของระยะการครอบคลุมพื้นที่การตรวจ เพราะสามารถทำได้เท่ากันที่ 4 ซม.
แต่การตรวจด้วยเครื่อง CT scan นั้น ประสิทธิภาพจริงๆที่ควรคำนึงถึงความคมชัดของภาพที่จะได้รับเป็นอันดับแรกเพื่อให้แพทย์ได้นำไปอ่านผลเพื่อวิเคราะห์โรคได้อย่างเเม่นยำ

ในส่วนของเครื่องที่ติดตั้งอยู่ที่ รพ.รวมแพทย์ฉะเชิงเทรานั้น เป็นเครื่อง CT Scan ที่เป็นรุ่นที่มีการติดตั้งมากที่สุดในประเทศ และเป็นแบรนด์ชั้นนำที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยเฉพาะในประเทศไทยปัจจุบันมีการติดตั้งมากกว่า 150 แห่ง ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับทั้งจากโรงเรียนแพทย์ และ รพ. เอกชนชั้นนำในประเทศไทยต่างๆ มากมาย
ซึ่งเครื่อง CT Scan ที่ทางรพ.รวมแพทย์ฉะเชิงเทราที่ติดตั้งอยู่นี้ สามารถทำการตรวจได้ทุกส่วนของร่างกายได้อย่างเเม่นยำ ภาพคมชัด รวมไปถึงการดูเส้นเลือดเล็กๆ การสแกนสมอง และ ฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์การผิดปกติของหัวใจได้

ทำไม โรงพยาบาลจึงเลือก CT Scan ที่ 128 Slice (64 Detector) 
ที่จริงแล้ว เครื่อง CT-Scan มีจำนวน Slice ตั้งแต่หลักสิบถึงหกร้อยกว่า ซึ่งเรามองถึงความจำเป็นต่อการตรวจวินิจฉัยโรค และด้วยราคาที่ให้บริการอย่างเหมาะสม ยิ่งจำนวน Slice มากค่าใช้จ่ายยิ่งสูงนั้นจะเกี่ยวข้องกับการคิดค่าบริการกับคนไข้ ซึ่งในบางอาการสามารถวินิจฉัยได้เท่าเทียมกัน และเพื่อการบริการด้วยราคาที่สมเหตุสมผลนั่นเอง

โทรหาเราได้ที่

033-050-600

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด

88/122-123 หมู่ 13 ถนนฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ตำบลบางตีนเป็ด

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 033-050-600 แฟกซ์ : 033-050-690